Programy pomocy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Bank Żywności SOS w Warszawie przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje patnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

na podst. bzsos.pl


 

Europejski Program Pomocy Żywnościowej

PEAD to skrót francuskiej nazwy Programme Europeen d’Aide aux plus Demunis, po polsku tłumaczonej jako Europejski Program Pomocy Żywnościowej. Głównym celem programu było niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie. Banki Żywności zabiegały o uruchomienie programu na terenie naszego kraju i przygotowywały się do tego od 2000 roku. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w wyniku czteroletnich starań, pierwsza polska edycja została zrealizowana w 2004 roku. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej akredytowało w Polsce do dystrybucji żywności w ramach programu PEAD 4 organizacje społeczne: Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Federację Polskich Banków Żywności. Przy dużym zaangażowaniu organizacji w rozwój struktur i możliwości logistyczno-magazynowych w obliczu realnych potrzeb potrzebujących pomocy żywnościowej, wielkość programu od momentu jego uruchomienia w Polsce wzrosła ponad czterokrotnie. Największa pula żywności do dystrybucji wśród potrzebujących, przyznawana przez Państwo Polskie, trafiała właśnie do nas.

Każdego roku organizacje zainteresowane realizacją Programu zgłaszały do Agencji Rynku Rolnego chęć przystąpienia do Programu, a następnie polski rząd deklarował przed Komisją UE udział w Programie i wnioskował o przydział pomocy żywnościowej w ramach PEAD dla Polski. Komisja ustalała budżet w oparciu o wskaźniki ubóstwa i zgłoszone zapotrzebowanie.

Kolejnym krokiem była organizacja przetargów przez Agencję Rynku Rolnego, w których wyłaniani byli przedsiębiorcy produkujący i dostarczający gotowe artykuły spożywcze w zamian za otrzymanie środków finansowych. Artykuły te były dostarczane do wybranych magazynów akredytowanych do dystrybucji, w tym do Federacji Banków Żywności. Żywność tą transportowaliśmy do magazynów Banków Żywności mieszczących się w różnych regionach Polski. Stanowiły one punkty regularnego odbioru dla ponad trzech tysięcy organizacji i instytucji wpierających bezpośrednio osoby potrzebujące. Artykuły spożywcze przekazywane były nieodpłatnie. Wszystkie produkty przekazywane przez nas w ramach PEAD oznakowane były logotypem Banków Żywności. Posiadały także na opakowaniu informację: „PRODUKT NIE JEST DO SPRZEDAŻY”.

Program PEAD zakończono z końcem 2013 roku. W jego miejsce powstał udoskonalony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ), planowany na lata 2014-2020.

na podst. bankizywnosci.pl

5,383 total views, 2 views today

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" 2015 / Polityka prywatności / KRS 0000133764 / REGON 473079363 / serio24.pl