Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „POMOCNA DŁOŃ”

Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 6

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z celami i zadaniami Statutu Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć i przystępować do spółek lub innych osób prawnych w celu pozyskiwania środków na realizację celów statutowych.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zgierz.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy a w szczególności Powiat Zgierski.
 3. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o zbliżonych celach statutowych oraz prowadzić współpracę z takimi stowarzyszeniami i organizacjami.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest między innymi:

 • podejmowanie wszelkich możliwych działań związanych z organizowaniem, promowaniem oraz wspieraniem pomocy społecznej
 • propagowanie idei samopomocy oraz usamodzielnienia się osób korzystających z pomocy społecznej,
 • tworzenie warunków do działalności klubowo-świetlicowej w szczególności dla ludzi starszych wiekowo.

§ 4a

W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 5

Dla osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenie może podejmować następujące działania:

 1. organizowanie pomocy dla osób ubogich i instytucji pomagających osobom potrzebującym wsparcia, w szczególności poprzez przyjmowanie i dystrybucję darów.
 2. Prowadzenie dożywiania dla ubogich na zasadach określonych przez Zarząd.
 3. Prowadzenie jadłodajni na zasadach określonych przez Zarząd.
 4. Pozyskiwanie środków oraz wszelkiego możliwego wsparcia dla realizacji celów związanych z pomocą społeczną.
 5. Wspieranie idei wolontariatu.
 6. Propagowanie wśród młodzieży działalności zmierzającej do ograniczenia zagrożeń związanych z patologią społeczną.
 7. Prowadzenie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, ekologicznej, społecznej, informacyjnej i innej.
 8. Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami oraz podmiotami dla realizacji wspólnych celów.
 9. Organizowanie doradztwa dla wszystkich grup społecznych w kwestiach związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia.
 10. Organizowanie i uczestnictwo w zebraniach otwartych, konferencjach, seminariach i innych imprezach, których tematyka dotyczy statutowych celów Stowarzyszenia.
 11. Inspirowanie i prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej.
 12. Przedkładanie organom przedstawicielskim administracji państwowej raportów, apeli i postulatów grup społecznych dotyczących przedmiotu działalności Stowarzyszenia.
 13. Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz państwowymi.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 1. Członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający
 3. Członkowie honorowi.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która:
  a) ukooczyła 15 lat,
  b) złożyła deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia oraz czynnej pracy przy realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, przestrzegania statutu,
  c) uzyskała rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia,
  d) zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.
 2. Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych.

§ 8

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która złożyła deklaracje członkowską i udziela stałego wsparcia Stowarzyszeniu.
 2. Członkom wspierającym nie przysługuje prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. Zasady współpracy z członkami wspierającymi określa umowa. Są oni obowiązani do przestrzegania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, określającej zasady wspierania działalności Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym zostaje osoba, co do której Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przyjęciu w poczet członków honorowych Stowarzyszenia. Uchwałę w tym zakresie Walne Zebranie Członków podejmuje na wniosek Zarządu lub 1/3 ogółu członków.

§ 10

Decyzje o przyjęciu w poczet podejmuje Zarząd w drodze uchwały w terminie miesiąca od założenia deklaracji.

§ 11

 1. Prawa Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia:
  a) Uczestniczenie w zebraniach Stowarzyszenia i stawianie wniosków,
  b) Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia po okresie trzymiesięcznego członkowstwa członkostwa,
  c) Udział w zebraniach, konferencjach, spotkaniach, seminariach oraz wszelkich innych formach działalności Stowarzyszenia,
  d) Otrzymywanie wydawnictw i materiałów Stowarzyszenia,
  e) Noszenie odznaki Stowarzyszenia. Wzór odznaki określa Zarząd.
 2. Od zachowania terminu określonego w ust. 1, pkt. B może zwolnić Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, pkt. B nie dotyczy członków założycieli.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego stowarzyszenia należy:

 1. aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
 2.  stosowanie się do postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

 1. Przynależność członka zwyczajnego Stowarzyszenia ustaje w razie:
  a) dobrowolnego wystąpienia,
  b) skreślenia z listy członków,
  c) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
  d) śmierci.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia oraz nie wywiązuje się z obowiązków statutowych Stowarzyszenia.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek naruszył postanowienie Statutu albo niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.
 4. Od uchwały o której mowa w pkt. 2 i 3 służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu.
  Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

§ 15

Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w pierwszym ogłoszonym terminie lub bez względu na ilośd uczestniczących osób w drugim ogłoszonym terminie.

§ 16

Uchwały władz podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym ogłoszonym terminie. Kontrole Komisji Rewizyjnej dokonuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. Ze swojej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.

§ 17

Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, do kompetencji którego należy:

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwalanie wysokości składek i wpisowego.
 4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i sposobie jej przeprowadzania.
 7. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia.
 8. Udzielanie absolutorium Zarządowi.

§ 18

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą byd odwołane przez Walne Zebranie Stowarzyszenia większością ¼ głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia.

§ 19

Zarząd zwołuje Walne Zebranie nie rzadziej niż 1 raz w roku, a zobowiązany jest na zadanie co najmniej 1/3 ogółu członków zwoład je w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania takiego wniosku.

§ 20

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Zarząd liczy nie mniej niż 5-ciu członków wybieranych na Walnym Zebraniu i konstytuuje się w składzie co najmniej: Prezesa, Vice Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz Członka Zarządu.
 2. Prezesa Stowarzyszenia wybiera się na Walnym Zebraniu. Pozostałych członków Zarządu wybiera walne Zebranie na wniosek Prezesa.

§ 22

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do skutecznego składania oświadczeo woli niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Opracowanie programu działania Stowarzyszenia.
 2. Kierowanie pracami Stowarzyszenia oraz zarządzanie finansami i jego majątkiem.
 3. Sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeo i organizacji.
 5. Podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa.
 6. Rozstrzyganie w drodze uchwały sporów między członkami wynikających ze stosunków członkostwa w Stowarzyszeniu, a także rozpatrywanie spraw związanych z działaniem członka z naruszeniem interesów Stowarzyszenia oraz z naruszeniem przez członka statutu.
 7. Tworzenie różnego rodzaju funduszy i rezerw wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia.
 8. Powoływanie zespołów pomocowych.
 9. Dokonywanie czynności wszelkich prawnych niezbędnych do działalności Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie uchwał dotyczących majątku Stowarzyszenia.

§ 24

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wyłoniony spośród członków Komisji.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola przestrzegania przez Zarząd obowiązujących przepisów Statutu, kontrola realizacji uchwał Zarządu i Walnego Zebrania oraz prawidłowości gospodarowania przez Zarząd finansami i majątkiem Stowarzyszenia.

§ 26

Kontrole Komisji Rewizyjnej dokonywane są nie rzadziej niż raz w roku. Ze swojej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków. Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

§ 27

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia i innych wpływów.

§ 28

Dochód z działalności Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych.

§ 29

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 29a

W działalności Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” zabrania się:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia POMOCNA DŁOŃ w stosunku do jej wszystkich członków, członków władz stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątek Stowarzyszenia POMOCNA DŁOŃ na rzecz jej członków, członków władz stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątek Stowarzyszenia POMOCNA DŁOŃ na rzecz członków, członków władz stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z statutowego celu Stowarzyszenia POMOCNA DŁOŃ,
4) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia POMOCNA DŁOŃ, członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 30

Uchwała w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia może byd podjęta przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła Komisję Likwidacyjną i zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 32

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej i podłużnej, której treść określa uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

§ 33

 1. Wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia, to jest Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dokonuje Komitet Założycielski na Zebraniu Założycielskim, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym statucie.
 2. Wybory, o których mowa w ust. 1 mogą być przeprowadzane w głosowaniu jawnym.

 

Do pobrania: STATUT STOWARZYSZENIA „POMOCNA DŁOŃ” – format PDF

4,001 total views, 2 views today

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" 2015 / Polityka prywatności / KRS 0000133764 / REGON 473079363 / serio24.pl